لبنیات لواسان

تبلیغات لواسان

لبنیات لواسان ارائه کننده کلیه محصولات شیری و لبنیات
ارائه محصولات محلی , شیر محلی – کره محلی – خامه محلی – ماست محلی
شیر شتر و دوغ شتر

آدرس: لواسان – بلوار امام خمینی – شورکاب – روبروی مجتمع تجاری هدیش
تلفن:  ۲۶۵۶۷۹۰۳